Algemene voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN

Sport Style Holland en Bike-Offers.nl

GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE ASSEN

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle daarover gevoerde onderhandelingen.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring onzerzijds, uitsluitend voor desbetreffende afzonderlijke transactie.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van partijen, die met ons contracteren of onderhandelen zijn niet van toepassing.

 

AANBIEDING EN LEVERING

ARTIKEL 2

 1. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend.
 2. Opdrachten en bestellingen zijn voor ons eerst bindend, nadat zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Zolang deze aanvaarding niet heeft plaatsgevonden staat het ons vrij om door ons aangeboden zaken aan anderen te verkopen en te leveren.

 

ARTIKEL 3

 1. Onze leveringen geschieden doorgaans af magazijn in Nederland.
 2. Goederen worden geacht door ons te zijn afgeleverd, indien de afnemer in gebreke is gebleven ze na het verstrijken van de overeengekomen levertijd in ontvangst te nemen.

 

ARTIKEL 4

 1. De door ons in aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer echter nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of opschorten van de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst samenhangende overeenkomst voorvloeit.
 2. Alle vertraging te wijten aan overmacht, daaronder begrepen fabrieks- of afleveringsstoornissen, verkeersstagnaties, staking of uitsluiting, alle hetzij bij de ons toeleverende bedrijven, geeft ons het recht op verlenging van de levertijd met dezelfde tijd als de vertraging voortduurt.
 3. Indien wij tengevolge de in lid 2 genoemde oorzaken in de voortdurende onmogelijkheid zijn komen te verkeren onze verplichtingen te na te komen kunnen wij ons geheel van onze verplichtingen ontslagen achten. De afnemer wordt door ons terstond van deze voortdurende onmogelijkheid in kennis gesteld.
 4. Het staat ons vrij onze leveranties in gedeelten te doen plaatsvinden.

 

PRIJZEN

ARTIKEL 5

Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale en ander lasten, belastingen, rechten, vrachten en dergelijke.

Indien een of andere nadien mocht worden verhoogd, zijn wij gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt dit ingevolge omstandigheden, welke bij aanbieding, da aanvaarding of de bevestiging reeds voorzienbaar waren, een en ander met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften.

 

BETALING

ARTIKEL 6

 1. Onze facturen moeten worden voldaan volgens de afgesproken betalingsconditie. Het recht om een leverantie afhankelijk van onmiddellijke betaling te stellen is ons echter voorbehouden.
 2.  Bij gebreke van betaling binnen de in het eerste lid genoemde termijn is de afnemer een boete verschuldigd van drie procent van het factuurbedrag. Deze boete wordt door ons onder de benaming “kredietbeperkingstoeslag” op voorhand van de factuur in rekening gebracht.
 3. Binnenkomende betalingen worden door ons in mindering gebracht op de oudste vordering op de desbetreffende afnemer.
 4. Het recht van de afnemer op compensatie met vorderingen, die hij op ons meent te hebben, is uitgesloten.
 5. Indien de afnemer niet binnen de in het eerste lid bedoelde of een andere overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en zonder enige ingebrekestelling onzerzijds over het door hem verschuldigde, inclusief de “kredietbeperkingstoeslag” vanaf de vervaldag een jaarlijkse rente verschuldigd ten bedrag van het promessediskonto van de Nederlandse Bank, vermeerderd met drie procent, doch ten minste acht procent.
 6. De afnemer heeft nimmer het recht van retentie
 7. Klachten of reclames ten aanzien van het geleverde geven de afnemer niet het recht enige betalingsverplichting zijnerzijds terzake op te schorten.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

ARTIKEL 7

Onverminderd de verplichting van de afnemer tot tijdige betaling blijven alle door ons geleverde goederen ons eigendom tot betaling van al onze vorderingen, ook toekomstige.

De afnemer is niet gerechtigd onbetaalde goederen in pand te geven of als zekerheid tegenover derden te doen dienen en is ingeval van niet tijdig betaling gehouden deze op de eerste aanmaning aan ons terug te geven.

 

VERPAKKING

ARTIKEL 8

De verpakking van door ons af te leveren goederen geschiedt naar de eisen van vakmanschap en handelsgebruik. Zij is, behoudens karton- of andere lichte verpakking, niet bij de koopprijs inbegrepen.

 

VERZENDING

ARTIKEL 9

Iedere verzending geschiedt voor eigen rekening en risico van de afnemers. Wij kiezen de goedkoopste wijze van transport, tenzij de afnemer bepaalde verzendingsvoorschriften heeft afgegeven.

 

RETOURZENDING

ARTIKEL 10

Retourzendingen worden door ons niet aanvaard tenzij wij ons daarmede uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verenigd. Zij dienen dan in ieder geval franco te geschieden.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIEBEPALING

ARTIKEL 11

 1. De goederen worden geleverd in staat en uitvoering zoals deze bij ons gebruikelijk is ten tijde van de aflevering.
 2. Klachten over direct waarneembare gebreken dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk aan ons te worden vermeld. Klachten over niet direct waarneembare gebreken dienen terstond na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst, op gelijke wijze worden vermeld. Latere of mondelinge klachten worden niet in behandeling genomen.
 3. Wij zijn slechts aansprakelijk voor duidelijke aantoonbare leverings, fabricage- of materiaalfouten. Deze aansprakelijkheid vervalt indien de afnemer zelf wijziging verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 4. Onze aansprakelijkheid blijft bij gebreken aan de door ons geleverde goederen in ieder geval beperkt tot, naar onze keuze, kosteloos repareren van het gebrek dan wel vervanging. Bij vervanging worden de te vervangen zaken terstond weer ons eigendom en zij dienen franco aan ons te worden gerestitueerd. De verzendingskosten van vervangende leveranciers zijn ten laste van de afnemer.
 5. Bij herstel of vervanging als bedoeld in het vorige lid worden de in het tweede lid bedoelde termijnen niet gestuit of verlengd.
 6. Kosteloze reparatie of vervanging aan of van door ons gebruikt doch niet door ons vervaardigde hulpapparatuur en onderdelen vindt plaats in zoverre wij dat via onze leveranciers kunnen vervangen.
 7. Beweerlijk niet nakomen van onze garantieverplichtingen, welke uit dit artikel voortvloeien, ontslaat de afnemer niet van zijn verplichting tot stipte nakoming van de met ons gesloten overeenkomst(en).
 8. Wij zijn tot geen enkele garantie meer behouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) nakomt.
 9. Onze aansprakelijkheid bij de uitvoering van alle met ons gesloten overeenkomsten gaat nimmer verder dan het voldoen aan de uit dit artikel voortvloeiende garantieverplichtingen. Met name zijn wij derhalve nimmer aansprakelijk voor gevolgschaden. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor daden of nalatigheid van ons personeel. Het voldoen aan onze garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. De afnemer is voorts niet gerechtigd toto ontbindiening van de met ons gesloten overeenkomst(en) te vorderen.

 

HERKOMST

ARTIKEL 12

Het veranderen van onze goederen of het aanbrengen van een merk daarop door de afnemer of een derde, waarmee de schijn kan worden gewekt, dat zij van hem afkomstig zijn, is niet toegestaan.

 

ONTBINDING

ARTIKEL 13

Indien de afnemer niet voldoet aan enige verplichting, welk krachtens deze algemene voorwaarden of de bijzondere met hem overeengekomen voorwaarden op hem rust, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, danwel zijn bedrijf stil legt of liquideert, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Al onze vorderingen op hem worden alsdan terstond opeisbaar, terwijl alle kortingen vervallen, zodat het bruto berekende factuurbedrag, met de rente daarover berekend, verschuldigd wordt. In die gevallen hebben wij het recht om, naar onze keuze, nakoming te vordering, danwel zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

veel gestelde vragen

KOSTEN

ARTIKEL 14

Alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke wij moeten aanwenden om de afnemer tot het nakomen van zijn verplichtingen te brengen, komen ten zijnen laste.

 

GESCHILLEN

ARTIKEL 15

 1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Voor alle geschillen welk uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, met uitzondering van die, waarvan de Kantonrechter kennis neemt, is de Arrondissementsrechtbank te Assen de bevoegde rechter.

 

Juni 2018